Loading picture

  Cornelia de Lange Foreningen   Hørhaven 5 2750  Ballerup       Kontakt:  CdL Foreningen    CVR nr: 32860176  Gengivelse med kildeangivelse tilladt.

C

Forside

Links til Lov & Ret for forældre

Links til lovgivning, ankeinstanser, medicintilskudsregler m.v.

Borger.dk - Statens Information(SI). Vejviser til offentlig information i Danmark fra vugge til grav.

Støttemuligheder for handicappede (underside på Danmark.dk)  - Generelle oplysninger om offentlige støtteordninger i forbindelse med handicap, fx. mulighed for støttepædagog og speciel daginstitution. Indeholder kontaktinformation til kommunale og amtslige instanser.

Den sociale ankestyrelse - Central statslig klageinstans på socialområdet. Behandler klager over kommunale eller amtslige afgørelser. Henvender sig til alle borgere i Danmark.  Indeholder information om tidligere afgørelser og klagevejledning : se Publikationer for "Praksis om aktiv socialpolitik 2002" og "Klagevejledning på det sociale område 2000". Det er gratis at klage, og ankestyrelsen besvarer gerne spørgsmål.

Ret til hjælp - for alle : . Omfattende online pjece udgivet af Center for ligebehandling af handicappede . Redegør for handicap-kompenserende ydelser i socialloven pr. 11. Januar 2000. Henvendt til privatpersoner.

Medicinpriser - Lægemiddelstyrelsen informerer om tilskuds- og substitutionsregler til medicin. Mulighed for at beregne størrelse af tilskud og egenbetaling for alle medicin-præparater på det danske marked. Henvendt til privatpersoner.

Medicin håndbogen  - Online leksikon over alle godkendte lægemidler i Danmark. Undtaget naturmedicin. Læs om producent, præparat og pris.  Henvendt til privatpersoner.

Sundhed.dk Sundhed.dk tilbyder en bred vifte af indhold til både borgere og sundhedsfaglige. Sundhed.dk skal give borgerne bedre muligheder for at bruge deres sundhedsvæsen, og skal gøre det nemmere for sundhedsfaglige at kommunikere med hinanden.


Center for ligebehandling af handicappede - Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.

Rådet blev etableret i 1980 og fik ny sammensætning i 2011.

Rådet er uafhængigt og består af en formand og 16 medlemmer. De fleste medlemmer er indstillet af forskellige organisationer, og alle bliver udpeget af social- og integrationsministeren.

Det Centrale Handicapråd skal vurdere samfundsudviklingen set i lyset af FN’s handicapkonvention og have et mere specifikt fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet.


Om sjældne handicap  - I Danmark defineres et handicap som sjældent, når der ligger en sygdom til grund, som er konstateret hos færre end 1.000 personer her i landet. De sjældne sygdomme er genetisk betinget og hyppigt arvelige. Definitionen veksler rundt om i verden. Anvendes EU's definition ville et handicap i Danmark blive anset for sjældent, hvis det var konstateret hos færre end ca. 2.800 personer.

I Danmark kender vi til omkring 800 forskellige sjældne sygdomme ud af de op imod 8.000, der kendes på verdensplan. Det anslås, at 30.000-50.000 mennesker i Danmark har fysiske eller udviklingsmæssige funktionsnedsættelser som følge af en sjælden sygdom. Dermed er anslået omkring 100.000 personer i hverdagen berørt, hvis blot de aller nærmeste pårørende medregnes.

Besøg Socialstyrelsens database, der har informationer og kontaktoplysninger om over 400 forskellige sjældne sygdomme.


Beskrivelse af diagnoser - Alfabetisk liste alle de sjældne diagnoser, som der har udarbejdet beskrivelser af. Du kan klikke dig ind på beskrivelser af lidt over 400 forskellige sygdomme.

Den klart største gruppe af fagfolk, som benytter beskrivelserne som et væsentligt underlag i sagsbehandling og rådgivning, er fagfolk på socialområdet i kommuner, regioner, Socialministeriet, specialinstitutioner og bosteder. Andre faglige brugere er fra andre sektorer, fx sundheds-, uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren.

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet - er en selvejende institution under Ministeriet for  Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. DUKH skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Det gør DUKH ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

DUKH er primært et rådgivningstilbud til borger. Men sagsbehandlere i kommunerne kan også bruge DUKH i nogle tilfælde.

DUKH rådgiver borgere som

- mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder

- har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren

- undrer dig over forvaltningens behandling af din henvendelse

- oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer

- er utilfreds med en afgørelse i din sag og er i tvivl om mulighederne for at klage


Ankestyrelsen - Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler ca. 65.000 sager hvert år. Vi udarbejder også undersøgelser og statistikker til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden og bidrager til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans, koordinerer praksis over hele landet og bidrager med viden om udviklingen på velfærdsområdet.

Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principafgørelser. En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne, Arbejdsskadestyrelsen mv. skal anvende ved afgørelser i tilsvarende sager.